LinkedIn

Személyi adatok feldolgozását illető nyilatkozat

A személyi adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozat a 2016. április 27-én kelt Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján történik, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szól (a továbbiakban, mint „Rendelet”).
 
1. Személyadatok kezelője
OLTIS Hungaria Kft., székhely: Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em., KSH szám: 01-09-193368, Adó azonosítószám: 24991047-2-41, Közösségi adószám: HU24991047, elérhetőségi e-mail cím: , (továbbiakban, mint „adatkezelő”) a Rendelet 12. cikkelye értelmében értesíti Önt az Ön személyadatainak kezeléséről és az Ön kapcsolódó jogairól.

 
2.Személyi adatfeldolgozás terjedelme
A személyi adatok ugyanazon terjedelemben kerülnek feldolgozásra, mint amilyen terjedelemben az érintett személy az adatkezelővel kötendő szerződéssel vagy egyéb jogi viszonnyal kapcsolatban az adatokat az adatkezelőnek megnyújtotta, illetve amelyeket az adatkezelő egyéb úton beszerezte, és a hatályos jogszabályok értelmében vagy az adatkezelői törvényes feladatok ellátásakor feldolgozni köteles.
 
3. Személyi adatok forrásai:

 • közvetlenül az érintett személy (alany)
 • nyilvánosan hozzáférhető listák
 • jegyzékek és nyilvántartások (pl. kereskedelmi jegyszék, kisiparosok jegyzéke
 • ingatlanok földhivatali jegyzékei, nyilvános telefonkönyv, stb.).

 4. Feldolgozás tárgyát képező személyi adatok kategóriái:

 • az érintett személyeket egyértelműen azonosító egyedi adatok (különösen az érintett elő- és utóneve, titulusa, személyi száma, adóazonosító száma) és elérhetőségi adatai – pl. vállalata, kapcsolattartási postacíme, telefonszáma, e-mail címe és egyéb hasonló adatai).

 5. Érintett személyek kategóriái:

 • adatkezelő ügyfele
 • szolgáltatás szállítója
 • az adatkezelővel egyéb szerződési viszonyban álló személy

 6. Személyi adatok átvevőinek a kategóriái:

 • adatfeldolgozó
 • állami szervek, illetve további olyan hivatalos szervek, amelyek a vonatkozó jogszabályok értelmében a törvényes kötelességeiket teljesítik, és ennek a keretében kerülnek érintkezésbe az adatokkal

 7. Személyes adatok feldolgozásának a célja

 • adatokkal érintett személyek (alanyok) által nyújtott
 • hozzájárulás keretében foglalt rendeltetési célok
 • szerződéses jogviszonyt illető tárgyalások
 • szerződés teljesítése
 • adatkezelő, adat átvevő vagy egyéb érintett személy jogainak védelme (pl. adatkezelő tartozásainak behajtása)
 • törvényes rendelkezések alapján vezetett adattárolások (archiválások)
 • adatkezelő törvényes kötelességeinek a teljesítése
 • érintett személyek létfontosságú érdekeinek a védelme

 8. Személyi adatok feldolgozási módja és védelme

  A személyi adatokat az adatkezelő dolgozza fel. Az adatfeldolgozás színhelye az adatkezelő telephelye, kirendeltsége és székhelye, ahol – a személyi adatok kezelésére, feldolgozására vonatkozó utasítások betartásával – a szükséges feldolgozásokat az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által megbízott alkalmazottak hajtják végre. A személyes adatok a számítástechnikai eszközök útján vagy a papír alapú alapadatok esetében kézileg kerülnek feldolgozásra. A szükséges adatvédelmi feladatok teljesítése érdekében az adatkezelő technikai-szervezkedési intézkedéseket tesz, különös tekintettel arra a tényre, hogy a személyi adatokhoz illetéktelenül vagy véletlenszerűen hozzáférni, ezeket megváltoztatni, megsemmisíteni, elveszteni, átvitelezni vagy illetéktelenül feldolgozni, illetve az adatokkal egyéb módon visszaélni ne legyen lehetőség. Valamennyi olyan illetékes személy, aki számára a személyi adatok hozzáférhetőkké váltak, köteles a személyi adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján eljárni, és méltányolni az érintett személy adatvédelmi jogát.
   
  9. Adattárolási időtartam

   Az adattárolási időtartam az egyes hatályos szerződésekben feltüntetett határidőknek, az adatkezelő irat nyilvántartási és megsemmisítési rendjének megfelelő, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a hatályos előírásokból, jogviszonyi kötelezettségekből eredő jogok és kötelességek teljesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamot jelenti.

    
   10. Felvilágosítások

    Az adatkezelő a személyi adatokat – a törvény által elrendelt esetek kivételével, amikor az érintett személyek beleegyezése nem szükséges – az illetékes érintett személyek hozzájárulásával köteles feldolgozni.
    Az adatkezelő a 2016. április 27-én kelt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban, mint „Rendelet”) 13. cikkely rendelkezése alapján tájékoztatást nyújt, hogy a személyi adatokat az érintett személyek szabad hozzájárulásával dolgozza fel, éspedig a feltüntetett feltételek betartásával:

   • a személyi adatok az egyes érintett személyek általi közlésének oka, hogy az érintett személyeknek a saját érdekükben tájékoztatásokat, meghívókat lehessen kézbesíteni, illetve számukra elküldve legyenek szintén az adatkezelő tevékenységével, kereskedelmi ajánlatokkal kapcsolatos rendezvényekre történő meghívások, amelyeket a vonatkozó adatok hiányában nem lenne lehetséges kézbesíteni.
   • Az adatkezelő nem nevezett ki belső adatvédelmi felelőst, a személyi adatok feldolgozásával nem bízott meg más adatfeldolgozót és saját tisztségének a helyetteseként – a Rendelet értelmében teljesítendő kötelességeket illetően – sem jelölt ki további személyt,
   • az adatkezelőnek továbbá nincs szándékában, hogy az érintett személy adatait harmadik országba, valamelyik nemzetközi szervezetnek, illetve a harmadik személyeken kívüli más illetéktelen személyeknek továbbítsa.
   • Az érintett személynek joga van, hogy személyes adatainak feldolgozásához nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonja, az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, adathelyesbítést, adattörlést, adatfeldolgozás korlátozását igényelje, illetve az adatainak a feldolgozása ellen tiltakozzon, és jogában áll igényelni, hogy személyeses adatainak kezelése más adatkezelőre legyen átruházva.
   • Jogában áll továbbá, hogy – ha úgy véli, hogy az adatkezelő az adatok feldolgozásakor a Rendelet rendelkezéseit sértené – az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz panasszal forduljon.