LinkedIn

Etikai kódex

A Társaság a legmagasabb szintű személyes és szakmai magatartásra törekszik, amely lehetővé teszi az ügyfelek és üzleti partnerek tartós bizalmának elnyerését, hosszú távú pozitív kapcsolatok kiépítését velük, tisztességes üzleti kapcsolatok kialakítását és az alkalmazandó jogrend tiszteletben tartását.

Általános elvek

A Társaság minden munkavállalója és képviselője:

 • Munkaköri feladatait lelkiismeretesen, maximális elkötelezettséggel, személyes felelősséggel és az alkalmazandó jogszabályokkal és belső irányelvekkel összhangban közelíti meg.
 • Munkaköri feladatai ellátása során fenntartja a professzionalizmust, és úgy jár el, hogy a Társaság, ügyfelei és üzleti partnerei hírnevét semmilyen módon ne veszélyeztesse vagy károsítsa.
 • Nem mutatja a diszkrimináció vagy felsőbbrendűség jeleit más munkavállalókkal, ügyfelekkel és üzleti partnerekkel szemben – különösen faj, nemzetiség, politikai hovatartozás, vallás vagy nem alapján. A munkatársakkal és az ügyfelekkel szemben a szokásos tisztesség és tolerancia szabályai szerint jár el.
Ügyfelekkel való kapcsolat
 • A Társaság tevékenységének célja mindig az ügyfél igényeinek teljes körű kielégítése. A Társaság olyan szolgáltatásokat kínál az ügyfeleknek, amelyek előnyösek számukra. Arra is törekszik, hogy hosszú távú ügyfélkapcsolatokat biztosítson. Nyíltan kommunikál velük, és rugalmasan reagál igényeikre és követelményeikre.
 • A Társaság magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt, amelyekért teljes mértékben felel./li>
 • Az ügyfeleknek történő szolgáltatások nyújtásakor a Társaság, alkalmazottai és képviselői valós, elfogulatlan és teljes körű tájékoztatást nyújtanak világos és érthető formában. Ugyanezen módon válaszolnak minden ügyfélkérdésre is. A Társaság promóciója valós és elfogulatlan információk alapján történik.
Üzleti partnerekkel való kapcsolat
 • A Társaság, alkalmazottai és képviselői szakszerűen és korrektül tárgyalnak üzleti partnereikkel és kölcsönös bizalmat és hosszú távú kapcsolatokat építenek ki.
 • A Társaság megbízható és kiváló minőségű beszállítókat választ ki, akiknek szolgáltatásait rendszeresen értékeli.
 • A Társaság következetesen teljesíti a megállapodott szerződéses feltételeket, és nem fogad el olyan kötelezettségeket, amelyeket nem tud betartani.
 • A Társaság megőrzi az üzleti titkokat és tiszteletben tartja az üzleti partnereire vonatkozó információk titkosságát.
Versenytársakkal való kapcsolat
 • A Társaság tiszteletben tartja a tisztességes piaci verseny szabályait, és nem használja fel a piacon a potenciális előnyös helyzetét.
 • A Társaság nem köt olyan megállapodásokat, amelyek korlátozzák, vagy negatív hatással vannak a versenyre.
 • A Társaság nem rontja a versenytársak hírnevét, és nem használja a versenytársainak szerzői jogait vagy jó hírnevét saját előnyök megszerzése érdekében.
Szellemi tulajdonnal való kapcsolat
 • A Társaság tiszteletben tartja és védi a szerzői jogokat, licenceket, munkafolyamatokat, szabadalmakat és a szellemi tulajdon egyéb formáit.
 • A Társaság nem használhat olyan szerzői joggal védett szoftvert, amelyet a Társaság jogtulajdonosa nem engedélyezett, és nem integrálhatja az ilyen szoftvert saját fejlesztésű szoftverébe, kivéve, ha a licenc kifejezetten engedélyezi.
Belső értesítési rendszer

A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló 171/2023. sz. törvénnyel (a továbbiakban törvény) összhangban az OLTIS Group a.s. (a továbbiakban: kötelezett szubjektum) bevezette az úgynevezett belső értesítési rendszert (a továbbiakban BÉR) és kijelölte az értesítések fogadásáért és kezeléséért felelős személyt, aki Mgr. Ondřej Masopust.

Az illetékes személy fogadja és kezeli a kötelezett szubjektum számára a törvény 2. § 3. bekezdése (a), (b), (h) vagy (i) pontok alapján munkát vagy más hasonló tevékenységet végző személy által benyújtott bejelentéseke a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény (a továbbiakban: „visszaélést bejelentő személy”) értelmében. A BÉR nem kaphat értesítést olyan személyektől, akik nem végeznek munkát vagy más hasonló tevékenységet a kötelezett szubjektum számára.

A névtelen beadványok nem minősülnek bejelentésnek, és azokat az illetékes személy nem vizsgálja ki.

Tekintettel a körülményekre és a bejelentés időpontjában a bejelentő rendelkezésére álló információkra, a bejelentő személynek okkal kell feltételeznie, hogy az általa bejelentett tények hitelesek és igazak. Nem lehet tehát tudatosan hamis tényeket jelenteni. A bejelentő személynek képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa a jogsértés által érintett területeket, és átgondolja, hogy a bejelentett jogsértéssel kapcsolatban milyen ellenőrizhető információkkal szolgálhat. A benyújtott információk köre és minősége pozitív hatással lehet a jelentés kivizsgálásának módjára.

A tudatosan hamis bejelentések szankcionálhatók.

A bejelentő személyek védelméről szóló törvény 2. paragrafusával összhangban a bejelentés információkat tartalmaz a keresztnévről, vezetéknévről és születési dátumról, vagy egyéb olyan adatokat, amelyekből a bejelentő személy személyazonosságára lehet következtetni. Információkat tartalmaz továbbá a kötelezett szubjektumnál bekövetkezett vagy meg fog történni esetlegesen jogellenes magatartásról, amely

 • bűncselekmény jellemzőivel rendelkezik,
 • olyan kihágás jellemzőivel rendelkezik, amelyre törvény legalább 100 000 CZK pénzbírságot szab ki,
 • megsérti a bejelentő személyek védelméről szóló törvényt, vagy
 • bármely más jogszabályt vagy az Európai Unió előírásait sérti az alábbi területeken
  1. pénzügyi szolgáltatások, kötelező audit és egyéb hitelesítési szolgáltatások, pénzügyi termékek és pénzpiacok;
  2. társasági adók;
  3. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése;
  4. fogyasztóvédelem,
  5. a termékkövetelményeknek való megfelelés, beleértve a termékbiztonságot is;
  6. a közlekedés, a szállítás és a közúti forgalom biztonsága,
  7. környezetvédelem,
  8. élelmiszer- és takarmánybiztonság, valamint állatvédelem és -egészségügy;
  9. sugárvédelem és nukleáris biztonság,
  10. verseny, nyilvános árverések és közbeszerzések;
  11. a belső rend és biztonság, az élet és az egészség védelme,
  12. a személyes adatok és a magánélet védelme, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és információs rendszerek biztonsága;
  13. az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke alapján, vagy
  14. a belső piac működése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. cikkének 1. és 2. bekezdése szerint, beleértve a gazdasági verseny védelmét és az állami támogatást az Európai Unió jogalkotása szerint.

A BÉR-en belül bejelentéseket lehet benyújtani:

írásban

szóban

 • telefonon az érintett személy telefonszámán, azaz +420 585 242 499, hétköznapokon 9:00 és 14:30 között.
 • személyesen Mgr. Ondřej Masopusttal, a találkozó időpontjáról szóló előzetes megállapodást követően

Az illetékes személy a bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül értesíti a bejelentő személyt a bejelentés kézhezvételéről.

A kötelezett szubjektum tevékenységéhez nem kapcsolódó jogellenes magatartást bejelentő személyek az Igazságügyi Minisztérium külső bejelentési rendszerének hatálya alá tartoznak:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

További információk az Igazságügyi Minisztérium honlapján itt találhatók:

https://oznamovatel.justice.cz/.